מועצה אזורית חוף אשקלון
מנהל החינוך

בקשת הנחה הסעות/ הזנה/ קייטנות/ צהרון לשנה"ל תשפ"ג/תשפ"ד

מגיש הבקשה:
כתובת:

האם ההורים גרושים?

האם הורה 1 עובד?

האם הורה 2 עובד?

האם המשפחה מוכרת ברווחה?

מהות הבקשה:

מספר הילדים אשר לומדים במוסדות החינוך
# שם התלמיד/ה תאריך לידה כיתה שם המוסד
1
פירוט ונימוק הבקשה:
מסמכים לצירוף
שם הקובץ פעולות
ת.ז וספח הורה 1
ת.ז וספח הורה 2
דוח שומה שנתי הורה 1
תלוש שכר חודש מאי הורה 1
תלוש שכר חודש יוני הורה 1
תלוש שכר חודש יולי הורה 1
דוח שומה שנתי הורה 2
תלוש שכר חודש מאי הורה 2
תלוש שכר חודש יוני הורה 2
תלוש שכר חודש יולי הורה 2
אישור ממחלקת רווחה

הצהרת הורים

1. הנני מצהיר בזה כי אמסור לכם כל ידיעה וכל מסמך שיידרשו ממני בקשר לפנייתי לקבל הנחה בהסעות
2. הנני מצהיר כי כל הפרטים והידיעות שמסרתי נכונים ושלמים.
3. אנו מודעים שללא מסמכים רלבנטיים לא יוכל להתקיים דיון בבקשה.
4. הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי שיחול במצבי.אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא”ל הבא:
חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר